ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

ПП78-2015 Подмяна на елементи от монтиран хардуер и софтуер с обединяване в единна система за мониторинг на стационарна охладителна и пожароизвестителна инсталации - ПБ гр. Сливен

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, на основание чл. 14, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), обявява публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Подмяна на елементи от монтиран хардуер и софтуер с обединяване в единна система и настройка на софтуера за мониторинг на всички компоненти на монтираните централи за пожароизвестителна система и стационарна охладителна и пожароизвестителна инсталация, в Петролна база – гр. Сливен”