ПП81-2015 Извършване на услуга за техническо обслужване и ремонт на леки и товарни автомобили, собственост на ТД гр. Велико Търново”

Документация за участие

Документи
Техническа спецификация - Приложение 1 01-12-2015 16:04:00 Изтеглете файл
Административни сведения - Приложение 2 01-12-2015 16:03:00 Изтеглете файл
Образец на оферта - Приложение 3 01-12-2015 16:01:00 Изтеглете файл
Образец на техническо предложение - Приложение 4 01-12-2015 15:59:00 Изтеглете файл
Образец на ценово предложение - Приложение 5 01-12-2015 15:57:00 Изтеглете файл
Образец на декларация за конфиденциалност - Приложение 6 01-12-2015 15:55:00 Изтеглете файл
Образец на декларация-подизпълнители-чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП - Приложение 7 01-12-2015 15:51:00 Изтеглете файл
Образец на декларация по чл.47, ал. 5 от ЗОП - Приложение 8 01-12-2015 15:48:00 Изтеглете файл
Проект на договор - Приложение 9 01-12-2015 15:47:00 Изтеглете файл
Проект на споразумение_ЗЗБУТ - Приложение 10 01-12-2015 15:44:00 Изтеглете файл
Декларация за съгласие - Приложение 11 01-12-2015 15:42:00 Изтеглете файл
Сравнителен анализ - Приложение 12 01-12-2015 15:38:00 Изтеглете файл