ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

ПП81-2015 Извършване на услуга за техническо обслужване и ремонт на леки и товарни автомобили, собственост на ТД гр. Велико Търново”

ДА ДРВВЗ чрез ТД ДР гр. Велико Търново възлага обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Извършване на услуга за техническо обслужване и ремонт на леки и товарни автомобили, собственост на Териториална дирекция „Държавен резерв”  гр. Велико Търново”