ПП77-2015 Подмяна дограма, подмяна на хидроизолация на покрив и ремонт на административна сграда в СБ Българово към ТД ДР Бургас

Документация за участие

Документи
Оферта - Приложение № 1 17-11-2015 16:15:00 Изтеглете файл
Представяне - Приложение № 1.1 17-11-2015 16:13:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация за обособена позиция 1 - Приложение № 2.1 17-11-2015 16:12:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация за обособена позиция 2 - Приложение № 2.2 17-11-2015 16:11:00 Изтеглете файл
Указания за изготвяне на офертата - Приложение № 3 17-11-2015 16:10:00 Изтеглете файл
Методика за оценка - Приложение № 4 17-11-2015 16:09:00 Изтеглете файл
Ценово предложение - Приложение № 5.1 17-11-2015 16:08:00 Изтеглете файл
Ценово предложение - Приложение № 5.2 17-11-2015 16:07:00 Изтеглете файл
Техническо предложение - Приложение № 6 17-11-2015 16:06:00 Изтеглете файл
Споразумение по ЗЗБУТ - Приложение № 7 17-11-2015 16:05:00 Изтеглете файл
Проект на договор - позиция 1 - Приложение № 8.1 17-11-2015 16:04:00 Изтеглете файл
Проект на договор - позиция 2 - Приложение № 8.2 17-11-2015 16:02:00 Изтеглете файл
Декларация за конфиденциалност - Приложение № 10 17-11-2015 16:01:00 Изтеглете файл
Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор - Приложение № 11 17-11-2015 16:00:00 Изтеглете файл
Декларация по чл.47, ал.1 от ЗОП - Приложение № 12 17-11-2015 15:58:00 Изтеглете файл
Декларация по чл.47, ал. 5 от ЗОП - Приложение № 13 17-11-2015 15:47:00 Изтеглете файл
Декларация по чл.56, ал. 1, т. 8 от ЗОП - Приложение № 14 17-11-2015 15:46:00 Изтеглете файл
Декларация за оглед - Приложение № 15 17-11-2015 15:45:00 Изтеглете файл
Декларация за застраховка по чл.171 от ЗУТ - Приложение № 16 17-11-2015 15:44:00 Изтеглете файл
Декларация за вложен материал - Приложение № 17 17-11-2015 15:42:00 Изтеглете файл