ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

ПП77-2015 Подмяна дограма, подмяна на хидроизолация на покрив и ремонт на административна сграда в СБ Българово към ТД ДР Бургас

ДА ДРВВЗ чрез ТД ДР гр. Бургас обявява обявява публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Подмяна на дограма, подмяна на хидроизолация на покрив и ремонт на aдминистративна сграда в складова база Българово към ТД „Държавен резерв” гр. Бургас" по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: ,, Доставка на ПВЦ и алуминиева дограма, подмяна на хидроизолация на покрив и ремонт на административна сграда"; Обособена позиция № 2: ,, Монтаж на ПВЦ и алуминиева дограма на административна сграда", запазена по реда на  чл.16г от ЗОП