11-2019 Изграждане на отоплителна инсталация в учебен център Широка поляна 1

Документи за участие

Документи
Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти 03-07-2019 11:51:19 Изтеглете файл
1. Обява за събиране на оферти 21-06-2019 17:19:54 Изтеглете файл
2. Техническа спецификация 21-06-2019 17:19:38 Изтеглете файл
3. Методика за определяне на комплексната оценка на офертата 21-06-2019 17:19:24 Изтеглете файл
4. Проект на договор 21-06-2019 17:19:08 Изтеглете файл
5. Опис на представените документи - Образец № 1 21-06-2019 17:18:51 Изтеглете файл
6. Представяне на участника - Образец № 2 21-06-2019 17:18:35 Изтеглете файл
7. Декларация по чл. 54. aл.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП - Образец № 3 21-06-2019 17:18:18 Изтеглете файл
8. Декларация по чл. 54, ал. 1, т.3-6 от ЗОП - Образец № 4 21-06-2019 17:18:04 Изтеглете файл
9. Декларация по чл. 65, ал.1 и чл. 66, ал. 1 от ЗОП -Образец № 5 21-06-2019 17:17:48 Изтеглете файл
10. Декларация за съгласие от подизпълнителите - Образец № 6 21-06-2019 17:17:32 Изтеглете файл
11. Декларация за съгласие на третите лица - Образец № 7 21-06-2019 17:17:12 Изтеглете файл
12. Декларация за специфични национални основания - Образец № 8 21-06-2019 17:16:55 Изтеглете файл
13. Декларация за съответствие с критерии за подбор - Образец № 9 21-06-2019 17:16:31 Изтеглете файл
14. Техническо предложения - Образец № 10 21-06-2019 17:16:08 Изтеглете файл
15. Декларация за оглед - Образец № 11 21-06-2019 17:15:44 Изтеглете файл
16. Ценово предложение - Образец № 12 21-06-2019 17:13:42 Изтеглете файл