16-2019 Абонаментен сервиз на пожароизвестителни уредби с инсталации, намиращи се на обекти: административна сграда на ТД ДР - гр. София, складова база - гр. Ботевград за срок от 1 (една) година

Документи за участие

Документи
Обява 07-08-2019 10:48:04 Изтеглете файл
Техническа спецификация 07-08-2019 10:48:50 Изтеглете файл
Проект на договор 07-08-2019 10:49:24 Изтеглете файл
Споразумение_ЗЗБУТ 07-08-2019 10:49:54 Изтеглете файл
Опис на представените документи - Образец № 1 07-08-2019 10:50:24 Изтеглете файл
Представяне на участника - Образец № 2 07-08-2019 10:51:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 54. aл. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП - Образец № 3 07-08-2019 10:51:36 Изтеглете файл
Декларация по чл. 54, ал. 1, т.3-6 от ЗОП - Образец № 4 07-08-2019 10:52:06 Изтеглете файл
Декларация по чл. 65, ал.1 и чл. 66, ал. 1 от ЗОП - Образец № 5 07-08-2019 10:52:36 Изтеглете файл
Декларация за съгласие за участие като подизпълнител -Образец № 6 07-08-2019 10:53:12 Изтеглете файл
Декларация за съгласие за предоставяне на капацитет на трети лица - Образец № 7 07-08-2019 10:53:45 Изтеглете файл
Декларация за липса на специфични национални основания - Образец № 8 07-08-2019 10:54:18 Изтеглете файл
Техническо предложение - Образец № 9 07-08-2019 10:54:54 Изтеглете файл
Ценово предложение - Образец № 10 07-08-2019 10:55:31 Изтеглете файл
Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП за съответствие с критериите за подбор - Образец № 11 07-08-2019 10:56:11 Изтеглете файл
Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти 21-08-2019 11:02:27 Изтеглете файл