СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВИ / ПОКАНИ ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА

16-2019 Абонаментен сервиз на пожароизвестителни уредби с инсталации, намиращи се на обекти: административна сграда на ТД ДР - гр. София, складова база - гр. Ботевград за срок от 1 (една) година

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ чрез ТД „Държавен резерв“ гр. София, на основание чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки, обявява обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:Абонаментен сервиз на пожароизвестителни уредби с инсталации, намиращи се на обекти: административна сграда на ТД ДР - гр. София, складова база - гр. Ботевград за срок от 1 (една) година“.