Регистър по чл. 35, т. 2 (годишни за 2021)

Публичен регистър на подадените пред председателя на ДА ДРВВЗ декларации за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 (годишни за 2021) от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ)

Документи
Публичен регистър на подали Декларации за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ (за 2021) 05-07-2023 15:53:54 Изтеглете файл