Вътрешен одит

Звеното за вътрешен одит (ЗВО) е на пряко подчинение на Председателя на Агенцията.

Звеното за вътрешен одит е създадено с изменението на Устройствения правилник на ДА ДРВВЗ с Постановление на Министерския съвет №124 от 02.06.2006 г. (обн. ДВ бр. 48 от 2006 г.), считано от 01.05.2006 г., след влизане в сила на Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС).

Основната цел на ЗВО е да осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в ДА ДРВВЗ, включително на териториалните дирекции „Държавен резерв” и ЦТБ с. Соколово.

ЗВО осъществява дейността по вътрешен одит в Агенцията, като:

- планира, извършва и докладва своята дейност в съответствие със Закона за вътрешния одит в публичния сектор, Международните стандарти за професионалната практика по вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, Статута на ЗВО в ДА ДРВВЗ и утвърдената от министъра на финансите Методология за вътрешен одит в публичния сектор;

- дава на Председателя независима и обективна оценка за състоянието на финансовото управление и контрол на всички одитирани структури, програми, дейности и процеси, в т.ч. за спазването на принципите за законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност;

- консултира ръководството на Агенцията по негово искане, като дава съвети, мнение, провежда обучение и други с цел да се подобрят процесите по управление на риска и контрола, без да поема управленска отговорност за това;

- представя годишен доклад на Председателя за дейността по вътрешен одит в Агенцията в съответствие с чл. 40 от ЗВОПС;

- дава становище относно съответствието на информацията в доклада и въпросника за състоянието на системите за финансово управление и контрол в Агенцията за съответната година с резултатите от одитните доклади и констатациите от извършените одитни ангажименти.

 

English