Председателят на агенцията

Николай Василев

Председателят организира и ръководи дейността и представлява агенцията, като първостепенен разпоредител с бюджетни кредити. 

Той:

- Участва в провеждането на държавната политика в областта на планирането, създаването, съхраняването, опазването, обновяването, поддържането, освобождаването, ползването, отчитането, финансирането и контролирането на държавните резерви и военновременните запаси на страната в съответствие с интересите на националната сигурност;
- Упражнява контрол върху цялостната дейност на агенцията;
- Участва в планирането, организира и ръководи създаването, съхраняването, отчитането, опресняването, поддържането, освобождаването, опазването и използването на държавните резерви и военновременните запаси по номенклатурни списъци, приети с решение на Министерския съвет;
- Организира и ръководи извършването на проучвания за потребностите от държавни резерви в страната и предлага номенклатурните списъци и нормативите за тях за утвърждаване от Министерския съвет;
- Взема решения за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки и търгове в съответствие с действащото законодателство, както и сключва договори с физически лица и с юридически лица;
- Освобождава държавни резерви и военновременни запаси съобразно компетентността си;
- Издава разпореждания за ползване на задължителните запаси от нефт и нефтопродукти;
- Утвърждава методика за определяне на количественото съотношение между отделните компоненти на задължителните запаси от нефт и нефтопродукти;
- Регистрира складове за съхраняване на задължителни запаси от нефт и нефтопродукти;
- Определя нивото на задължителните запаси за всяко от задължените лица;
- Организира и осъществява контрол върху цялостната дейност по създаването, ползването, съхраняването и възстановяването на задължителните запаси от нефт и нефтопродукти с цел осигуряване на снабдяването с течни горива в случаите на затруднения на доставките им в страната, както и върху свързаната с това дейност на задължените лица и съхранителите по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти;
- Утвърждава планове за намеса в случай на затруднения в доставките на нефт и нефтопродукти;
- Организира съхраняването на техническата документация от български разработки и лицензионна техническа документация, без да притежава авторски права, за производство и ремонт на военна и специална продукция, която е свързана с изпълнението на задачи по отбраната на страната (военновременни задачи);
- Утвърждава общи задължителни технически изисквания и изисквания за безопасност и експлоатация, на които трябва да отговарят складовете за съхраняване на задължителните запаси;
- Организира дейностите по международното сътрудничество, европейската и евроатлантическата интеграция;
- Утвърждава структурата на отделните звена и длъжностното разписание в агенцията;
- Назначава държавните служители, изменя и прекратява служебните правоотношения с тях, сключва, изменя и прекратява трудовите правоотношения с лицата, работещи в агенцията;
- Командирова служителите в агенцията;
- Издава вътрешни актове и правила за работа в агенцията;
- Ръководи и отговаря за работата на инспектората;
- Организира и контролира дейностите по защита при бедствия и отбранително-мобилизационната подготовка и изготвянето на планове за защита при бедствия и привеждане на дейността от мирно във военно положение и военновременния план на агенцията;
- Ръководи, организира и контролира дейността по защита на класифицираната информация;
- Издава индивидуални административни актове в кръга на своята компетентност;
- Издава наказателни постановления при констатирани нарушения в случаите, определени със закон;
- Ежегодно предоставя информация по чл. 8, ал. 2 от Закона за задълженията към Международния фонд за обезщетение при щети, причинени от замърсяване с нефт, и контролира изпълнението на задълженията по него;
- Създава съвети като консултативни звена за решаване на проблеми от неговата компетентност, както и работни групи за предлагане и изпълнение на конкретни задачи;
- Участва в извършването на проучвания за потребностите от военновременни запаси в страната и съвместно с министъра на отбраната предлага на Министерския съвет за утвърждаване номенклатурните списъци и нормативите за тях, както и разчет за необходимите финансови средства;
- Разработва и внася в Министерския съвет предложения за възлагане на военновременните задачи за производство на основна военна продукция за въоръжените сили и на основна гражданска продукция;
- Представя ежегодно в Министерския съвет доклад по чл. 49 от Закона за администрацията за дейността на агенцията;
- Осъществява и други функции, регламентирани със закон или нормативен акт или възложени от Министерския съвет.
- При осъществяване на своите функции председателят се подпомага от заместник-председател, който се назначава от министър-председателя. Председателят делегира със заповед правомощия на заместник-председателя. Функциите на председателя в негово отсъствие се изпълняват от заместник-председателя в обем, определен със заповед за всеки конкретен случай.

English