Главен секретар

Румен Младенов

Главният секретар:

- Осигурява организационната връзка между председателя и административните звена в агенцията.
- Ръководи, координира и контролира функционирането на общата и специализираната администрация за точното спазване на нормативните актове и на законните разпореждания на председателя.
- Отговаря за планирането и отчетността при изпълнение на ежегодните цели на администрацията.
- Изготвя предложение за структурата на отделните звена и длъжностното разписание в агенцията и утвърждава длъжностните характеристики.
- Ръководи дейността по управление на човешките ресурси.
- Ръководи и контролира работата с документите и съхраняването им.
- Предлага на председателя за утвърждаване разходите по управлението на администрацията.
- Контролира провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки и за продажба на държавни резерви и военновременни запаси.
- Утвърждава вътрешни правила за организация на административното обслужване в агенцията и осъществява контрол върху изпълнението им.
- Изготвя ежегодно доклад за състоянието на администрацията по чл. 62, ал. 1 от Закона за администрацията, който след утвърждаване от председателя се представя на главния секретар на Министерския съвет.
- Изпълнява и други задачи, възложени му от председателя.
- Организира работата с предложенията и сигналите в съответствие с разпоредбите на глава осма от Административнопроцесуалния кодекс.
- При отсъствие на главния секретар функциите му се изпълняват от определен от председателя за всеки конкретен случай директор на дирекция.

English