Директорите на звената в агенцията

Главен директор на Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси"

Красимир  Кръстанов

Завършил Технически университет - гр.София през 1981 г., специалност - машинен инженер /магистър/, специалност "Топлоенергетика и ядрена енергетика"

Опит в администрацията :
от 1987 г. до 1991 г. - Кмет на община Костинброд
от 1995 г. до 1996 г. - Началник на управление в областна администрация на Софийска област.
от 1996 г. до 1997 г. - Народен представител в 37-то Народно събрание
от 2005 г. до 2009 г. - Заместник областен управител на Софийска област
от 2014 г. до 2017 г. - Заместник председател на ДА "Държавен резерв и военновременни запаси"


Директор на дирекция „Сигурност и отбранително - мобилизационна подготовка"

Любомир Христов

 


Директор на дирекция "Финансово - стопански дейности и управление на собствеността"

Евдокия  Педашенко

През 1987 г. завършва ВИАС, специалност „Водоснабдяване и канализация” 

През 1995 г. завършва УНСС, специалност „Финансово-счетоводна и правна дейност на фирмите”
От 1987 г. до 2001 г. работи последователно като началник строителен обект, главен счетоводител в частния бизнес, заместник главен счетоводител в банка.
От 2001 г. до 2008 г. работи в Държавен фонд „Земеделие”,като главен експерт.
От 2008 г. до 2009 г. работи в Изпълнителна агенция по горите като главен счетоводител.
От 07.01.2010 г. работи в ДА „Държавен резерв и военновременни запаси” като директор дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността”.

 


Заместник Главен директор на Главна дирекция „Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси”

 Богомил Караконов

 


Заместник Главен директор на Главна дирекция „Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси”

Росица Станкова

През 1989 г. завършва висше икономическо образование, магистърска степен във ВИИ „Карл Маркс” (УННС), специалност „Икономика и управление на вътрешната търговия”. 

Работи последователно както в държавния, така и в частния сектор на български юридически лица и такива със смесено участие - в банковата, приватизационната и други сфери на икономическия живот на страната. Заема експертни и управленски длъжности в администрацията.
От 2002 г. работи в Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” като последователно заема длъжностите държавен експерт, началник-сектор, началник-отдел, Вр. И. Д. Директор.
От 2007 г. изпълнява длъжността Заместник Главен директор на Главна дирекция „Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси”.

Притежава сертификати за основни административни знания и умения, управленски умения, компютърна грамотност от Европейския Софтуерен Институт, ниво на владеене на английски език от Pitman Examinations Institute – The City and Guilgs of London Institute, Incorporated by Royal Charter Founded 1878, ползва допълнително руски език.

 


Директор на дирекция "Обществени поръчки, продажби и информационно осигуряване"

Радослав  Божков 

През 2000г. завършва висше икономическо образование, магистърска степен със специалност „ Икономика и управление на индустрията” в „Университет за национално и световно стопанство” гр. София. 

През 2006г. завършва висше образование, специалност „Право” в „Университет за национално и световно стопанство” гр. София.

Опит в държавната администрация: 
От 26.02.2007г. работи в ДА „Държавен резерв и военновременни запаси” последователно като: младши експерт, старши експерт, началник на сектор и началник на отдел. 
От декември 2011г. е назначен за директор на дирекция „Обществени поръчки, продажби и информационно осигуряване”.

Владее английски и руски езици.


Директор на дирекция  "Административно-правно обслужване и европейска координация"

Денница Кабакчиева

През 2005 година завършва ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, специалност „Право“.

Опит в държавната администрация:

От 16.05.2005г. до 13.04.2007г. работи като младши юрисконсулт в „Държавна агенция за младежта и спорта“.

От 16.04.2007г. работи в ДА „Държавен резерв и военновременни запаси“ последователно като: младши експерт, старши експерт, началник сектор и началник отдел „Маркетинг обществени поръчки и продажби“.

От 18.06.2018г. е назначена за директор на дирекция „Административно -правно обслужване и европейска координация“.

 Ползва немски и английски езици.

 


Ръководител на звено „Вътрешен одит”

 


Ръководител  "Инспекторат"

Зорница  Иванчева

През 2001г. завършва СУ „Климент Охридски” бакалавърска степен ,специалност „ Философия” , а през 2005г. магистърска степен ,специалност „Глобалистика”. 

През 2009г. завършва специализация в Институт за следдипломна квалификация към УНСС –„ Държавна администрация и международно право”.

От 1997г. до 2008г. работи последователно в Министерство на земеделието и горите, Изпълнителна агенция за национална туристическа и рекламна информация, Национално Управление на Ветеринарно-медицинска служба и неправителствени организации.
От 2008г. до март 2010г. е заместник кмет в СО-Район „Панчарево”. От април 2010 г. е Заместник Главен директор на Главна дирекция „Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси” в Държавна Агенция "Държавен резерв и военновременни запаси".

Владее гръцки, английски и руски езици.

 

 

English