Политически кабинет

- Председателят създава на свое пряко подчинение политически кабинет, който е организационна структура със съвещателни, контролни и информационно-аналитични функции. Политическият кабинет подпомага председателя при определяне и провеждане на правителствената политика в областта на управлението на държавните резерви и военновременните запаси, както и при представянето й пред обществото.
- В изпълнение на функциите по ал. 1 политическият кабинет предлага на председателя за утвърждаване стратегически приоритети, цели и решения, свързани с неговата компетентност, и следи за тяхното изпълнение.
- В политическия кабинет се включват заместник-председателят и експертът, отговарящ за връзките с обществеността.

English