Инспекторат

Инспекторатът е на пряко подчинение на Председателя на ДА ДРВВЗ и осъществява административен контрол върху дейността на Агенцията.

 Дейността на инспектората е насочена към пълно и точно изясняване на проверяваните случаи и предлагане на мерки за тяхното разрешаване с цел:

 1. предотвратяване и отстраняване на нарушения при функционирането на агенцията;

 2. независима и обективна оценка на дейността на агенцията;

 3. подобряване работата на агенцията.

 (3) Инспекторатът осъществява дейността си съгласно вътрешни правила, утвърдени от председателя.

 (4) Инспекторатът извършва комплексни, планови, тематични, извънпланови и последващи проверки на структури, дейности и процеси в агенцията. Проверките се извършват въз основа на заповед на председателя.

 (5) При осъществяване на своите функции инспекторите имат право да изискват документи, данни, сведения, справки и други носители на информация от проверяваните лица, които са необходими за извършване на проверките.

 (6) Служителите в агенцията са длъжни да оказват пълно съдействие на инспекторите при осъществяването на функциите им.

  Чл. 10. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 55 от 2005 г., изм., бр. 23 от 2007 г., бр. 86 от 2014 г., в сила от 17.10.2014 г., бр. 101 от 2017 г., в сила от 19.12.2017 г.) Инспекторатът:

 1. прави оценка на корупционния риск и предлага мерки за ограничаването му;

 2. извършва анализ и оценка на ефективността на дейността на администрацията;

 3. събира и анализира информация и извършва проверки за установяване на нарушения, прояви на корупция и неефективна работа на администрацията;

 4. следи за спазването на законите, подзаконовите и вътрешноведомствените актове за организацията на работата от служителите на администрацията;

 5. може да предлага образуване на дисциплинарно производство при констатирани нарушения на служебните задължения, както и на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация;

 6. извършва проверка на сигналите срещу незаконни или неправилни действия или бездействия на служители от администрацията;

 7. (изм. – ДВ, бр. 78 от 2018 г. , в сила от 21.09.2018 г.) изготвя и предоставя информация и документи на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество в съответствие със Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ);

 8. (изм. – ДВ, бр. 78 от 2018 г. , в сила от 21.09.2018 г.) осъществява контрол и извършва проверки по ЗПКОНПИ;

 9. съставя актове за установяване на административни нарушения при констатирани нарушения от страна на служителите от администрацията, когато е предвидено в закон;

 10. изпраща сигнали до органите на прокуратурата, когато при проверки установи данни за извършено престъпление;

 11. прави предложения за нови или за изменение на вътрешноведомствени актове, регламентиращи организацията на работата и дейността на администрацията;

 12. осъществява други функции във връзка с административния контрол, произтичащи от нормативни актове или възложени от председателя.

  Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2005 г., бр. 23 от 2007 г., бр. 86 от 2014 г., в сила от 17.10.2014 г., бр. 101 от 2017 г., в сила от 19.12.2017 г.) (1) Инспекторатът осъществява своята дейност по извършване на проверки въз основа на стратегически и годишни планове.

 (2) Инспекторатът се отчита ежегодно за дейността си пред председателя.

 (3) Инспекторатът изпраща до Главния инспекторат към Министерския съвет ежегодно до 1 март доклад за извършените проверки през предходната календарна година

English