Главна Дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси"

Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси" във връзка с държавните резерви и военновременните запаси:

1. организира и контролира създаването, съхраняването, отчитането, обновяването и използването на държавните резерви и военновременните запаси по утвърдена
2. (доп. - ДВ, бр. 89 от 2009 г., в сила от 15.11.2009 г., изм., бр. 86 от 2014 г., в сила от 17.10.2014 г.) анализира потребностите от държавни резерви в страната и разработва номенклатурните списъци и нормативите за тях, както и изготвя становища по предложения на министъра на отбраната за номенклатурните списъци и нормативите на военновременните запаси;
 3. (нова - ДВ, бр. 55 от 2005 г.) изготвя дългосрочна програма и годишни планове за създаване, съхраняване, опазване и обновяване на държавните резерви и военновременните запаси;
 4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 55 от 2005 г., изм., бр. 23 от 2007 г., бр. 3 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г., бр. 78 от 2018 г. , в сила от 21.09.2018 г.) проверява, анализира и обобщава информацията, предоставена от териториалните дирекции за състоянието, наличностите и движението на държавни резерви и военновременни запаси по тримесечия и годишно и изготвя годишни отчети по Наредбата за условията и реда за организиране на дейностите по държавните резерви и военновременните запаси;
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 55 от 2005 г., изм., бр. 23 от 2007 г., бр. 78 от 2018 г. , в сила от 21.09.2018 г.) организира разпределянето, дислокацията и комплектуването на държавните резерви и военновременните запаси;
 6. (предишна т. 5, изм. и доп. - ДВ, бр. 55 от 2005 г.) организира и осъществява методическо ръководство и контрол на дейността на териториалните дирекции, свързана със съхраняваните резерви и запаси;
 7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 55 от 2005 г., изм., бр. 3 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г., доп., бр. 86 от 2014 г., в сила от 17.10.2014 г., изм., бр. 78 от 2018 г. , в сила от 21.09.2018 г.) изготвя становища и предложения във връзка със създаването, съхраняването, обновяването, отчитането и ползването на резервите и запасите, както и по проверките и инвентаризациите им, извършвани от териториалните дирекции;
 8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 55 от 2005 г., изм., бр. 78 от 2018 г. , в сила от 21.09.2018 г.) проучва новостите в потреблението и съхраняването на резервите и запасите;
 9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 55 от 2005 г.) организира и участва в разработването и актуализирането на инструкции за дългосрочно съхраняване на материалите от номенклатурата;
 10. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 55 от 2005 г., отм., бр. 3 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г., нова, бр. 86 от 2014 г., в сила от 17.10.2014 г., изм., бр. 78 от 2018 г. , в сила от 21.09.2018 г.) изготвя становища по съставени от териториалните дирекции актове за установяване на административни нарушения и прави предложения по тях за размерите на имуществените санкции и глобите;
11. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 55 от 2005 г., изм., бр. 23 от 2007 г.) изготвя становища с мотивирани предложения за освобождаване на държавни резерви и военновременни запаси и подготвя заповедите съгласно взетите решения; към заповедите се прилагат всички документи, необходими за подготовка и провеждане на съответните процедури;
 12. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 55 от 2005 г., отм., бр. 23 от 2007 г., нова, бр. 89 от 2009 г., в сила от 15.11.2009 г., изм., бр. 86 от 2014 г., в сила от 17.10.2014 г., бр. 78 от 2018 г. , в сила от 21.09.2018 г.) дава становище по предложения относно суровини, материали, изделия и др., съхранението на които следва да бъде възложено на агенцията;
 13. (нова - ДВ, бр. 55 от 2005 г., изм., бр. 3 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г.) изготвя справки, становища и предложения по договорите за създаване, съхраняване, обновяване и реализация на държавни резерви и военновременни запаси, както и за предприетите мерки по договори, по които има неизпълнения на задължения;
 14. (нова - ДВ, бр. 55 от 2005 г., изм., бр. 3 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г.) организира, участва в подготовката и контролира провеждането на конкурсни процедури за избор на външни съхранители на държавни резерви и военновременни запаси;
 15. (нова - ДВ, бр. 55 от 2005 г.) организира и отговаря за изпълнението на изискванията на директивите на Европейския съюз по отношение на съхраняването и отчетността на материалите от номенклатурата на държавните резерви и военновременните запаси;
 16. (нова - ДВ, бр. 23 от 2007 г., изм., бр. 86 от 2014 г., в сила от 17.10.2014 г.) обобщава информацията и изготвя справки и становища по управлението на държавните резерви и военновременните запаси, включително относно разходите за съхранението им;
 17. (нова - ДВ, бр. 23 от 2007 г., отм., бр. 3 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г.).
(2) (Отм. - ДВ, бр. 55 от 2005 г., нова, бр. 23 от 2007 г., изм., бр. 43 от 2008 г., изм. и доп., бр. 3 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г., изм., бр. 86 от 2014 г., в сила от 17.10.2014 г.) Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси" във връзка със Закона за запасите от нефт и нефтопродукти:
 1. организира и контролира създаването, съхраняването, обновяването, ползването и възстановяването на запаси за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти и целеви запаси от нефтопродукти;
 2. (изм. – ДВ, бр. 78 от 2018 г. , в сила от 21.09.2018 г.) води регистри на задължените лица, регистрираните складове за съхраняване на нефт и нефтопродукти, лицата съхранители, запасите за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти и целевите запаси от нефт и нефтопродукти;
 3. изготвя и представя справки, становища и предложения по изпълнението на сключените договори за създаване, обновяване и реализация на запаси за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти и целеви запаси от нефтопродукти; справките включват и информация за предприетите действия по договори, по които има неизпълнение на задължения;
 4. организира отпечатването на складови записи за влог на нефт и крайни нефтопродукти съгласно Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценните книжа, приета с Постановление № 289 на Министерския съвет от 1994 г. (обн., ДВ, бр. 101 от 1994 г.; изм. и доп., бр. 38 от 1995 г., бр. 73 от 1998 г., бр. 8 от 2001 г., бр. 54 от 2008 г. и бр. 22 от 2011 г.), и ги предоставя срещу заплащане на лицата-съхранители или на техни представители;
5. (доп. – ДВ, бр. 78 от 2018 г. , в сила от 21.09.2018 г.) организира отпечатването на удостоверения за регистрация на складове за съхраняване на запаси от нефт и нефтопродукти и ги предоставя по съответния ред на лицата съхранители или на техни представители;
6. изчислява нивата на запасите за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти и целевите запаси от нефтопродукти;
7. определя формата и реда за предоставяне на информацията от задължените лица и съхранителите;
8. дава становища по постъпили искания за делегиране създаването и съхраняването на запаси;
9. участва в подготовката и провеждането на конкурси за съхранители на запаси на агенцията в складове, регистрирани по чл. 38 от закона;
10. извършва проверки по документи и намясто на задължените лица и съхранителите и при констатирани нарушения предлага налагането на административни наказания;
11. (изм. – ДВ, бр. 78 от 2018 г. , в сила от 21.09.2018 г.) проверява, анализира и обобщава информацията, получена от задължените лица и съхранителите, и я предоставя по компетентност на териториалните дирекции за извършване на проверки на място; съпоставя констатациите, получени в резултат от извършени проверки, и при необходимост оказва методическа помощ и/или изготвя методически указания до териториалните дирекции по прилагането на законовата и подзаконовата нормативна уредба;
12. организира и отговаря за изпълнението на изискванията на директивите на Европейския съюз по отношение на съхраняването и отчетността на запасите за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти и на целевите запаси от нефтопродукти;
13. извършва вписвания в административния регистър на данните относно специализираните административни услуги, разрешителни и регистрационни режими, свързани със запасите от нефт и нефтопродукти;
14. участва в подготовката на проекти на наредби, инструкции, вътрешни правила и други актове по прилагането на закона.
(3) (Нова – ДВ, бр. 86 от 2014 г., в сила от 17.10.2014 г.) Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси" във връзка със Закона за задълженията към Международния фонд за обезщетение при щети, причинени от замърсяване с нефт:
1. (изм. – ДВ, бр. 78 от 2018 г. , в сила от 21.09.2018 г.) анализира и обобщава информацията, предоставена от получателите на облагаем нефт, лицата, извършващи пристанищна дейност и пристанищни услуги, и държавните органи;
2. (нова – ДВ, бр. 78 от 2018 г. , в сила от 21.09.2018 г.) представя на председателя на агенцията информация за лицата, задължени да подават годишни доклади по чл. 8, ал. 2 от закона, съгласува подготвените за предоставянето по реда на закона доклади и следи за спазване на законоустановените срокове за това;
3. (предишна т. 2, изм. - ДВ, бр. 78 от 2018 г. , в сила от 21.09.2018 г.) при разминаване в информацията, получена на годишна база от получателите на облагаем нефт и от държавните институции, изисква допълнителни доказателства или извършва проверки по документи на получателите на облагаем нефт, на които са доставени годишно над 150 000 тона, и/или на свързаните с тях лица, като при констатиране на нарушения предлага налагането на административни наказания;
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 78 от 2018 г. , в сила от 21.09.2018 г.) уведомява получателите на облагаем нефт, задължени да правят вноски в Международния фонд за обезщетение при щети, причинени от замърсяване с нефт, за определения от съответните органи годишен размер на дължимите вноски.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 55 от 2005 г., нова, бр. 23 от 2007 г., предишна ал. 3, бр. 86 от 2014 г., в сила от 17.10.2014 г.) Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси" осъществява и други функции, регламентирани с нормативни актове или възложени от председателя на агенцията.
Чл. 17. (1) (Предишен текст на чл. 17 - ДВ, бр. 55 от 2005 г., доп., бр. 23 от 2007 г., изм., бр. 42 от 2016 г., в сила от 3.06.2016 г., бр. 54 от 2017 г., в сила от 5.07.2017 г.) Главната дирекция има териториални звена: териториални дирекции в София, Бургас, Варна, Велико Търново, Пловдив, Плевен, както и Централна техническа база. Централната техническа база е със статут на териториална дирекция.
(2) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2005 г., изм., бр. 23 от 2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г., изм., бр. 86 от 2014 г., в сила от 17.10.2014 г.) Териториалната дирекция:
1. осъществява организацията и контролира създаването, съхраняването, обновяването, ползването, отчитането и опазването на държавните резерви, военновременните запаси, запасите за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти и целевите запаси от нефтопродукти в съответните административни области (региони);
2. анализира състоянието и прави предложения за обновяване на държавните резерви, военновременните запаси, запасите за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти и целевите запаси от нефтопродукти, съхранявани в бази, предоставени за управление на агенцията;
3. организира и контролира освобождаването и предаването на държавни резерви и военновременни запаси;
4. организира и контролира ползването и възстановяването на запаси за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти и целеви запаси от нефтопродукти съобразно заповедите и разпорежданията на председателя на агенцията;
5. провежда конкурсни процедури за избор на външни съхранители на държавни резерви и военновременни запаси;
6. изготвя и представя на главния директор справки, становища и предложения по изпълнението на договорите за създаване, съхраняване, опазване, обновяване, възстановяване и реализация на държавните резерви, военновременните запаси, запасите за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти и целевите запаси от нефтопродукти;
7. подава ежемесечно до 15-о число информация относно действително съхраняваните нефтопродукти в петролните бази, предоставени за управление на агенцията, намиращи се в нейния териториален обхват;
8. организира и контролира дейностите, свързани със защита на класифицирана информация, по защита при бедствия и отбранително-мобилизационната подготовка;
9. осъществява и други функции, регламентирани с нормативни актове или възложени от председателя на агенцията.
(3) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г.) Директорът на териториалната дирекция представлява агенцията пред всички регионални органи и структури на изпълнителната власт и местното самоуправление, пред физически и юридически лица в рамките на дейностите, осъществявани от дирекцията, и предоставените му от председателя на агенцията правомощия, като:
1. сключва договори за съхранение на държавни резерви и военновременни запаси, договори за наем, за транспортни и товарно-разтоварни услуги, както и други договори, свързани с обслужване на дейността на териториалната дирекция;
2. (изм. – ДВ, бр. 86 от 2014 г., в сила от 17.10.2014 г.) издава заповеди за извършване на проверки на външни съхранители на държавни резерви и военновременни запаси, както и на задължени лица и съхранители по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти;
3. подписва всички документи, свързани с поемане на задължения или с извършване на разход, съгласно изискванията на системата за финансово управление и контрол за териториалната дирекция;
4. (нова – ДВ, бр. 54 от 2017 г., в сила от 5.07.2017 г.) организира и контролира дейностите на служителите от дирекцията, свързани със Закона за защита на класифицираната информация и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

English