Дирекция "ОППИО" - "Обществени поръчки, продажби и информационно осигуряване"

Дирекция "Обществени поръчки, продажби и информационно осигуряване":

1. (изм. - ДВ, бр. 23 от 2007 г., бр. 86 от 2014 г., в сила от 17.10.2014 г.) във връзка с планирането и анализа на дейността:
а) извършва маркетингови проучвания за целите на управлението на държавните резерви, военновременните запаси, запасите за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти и целевите запаси от нефтопродукти;
б) събира, обобщава и анализира пазарните цени на суровините и материалите от номенклатурните списъци на държавните резерви и военновременните запаси и на нефта и нефтопродуктите по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти;
в) участва в подготовката на вътрешни правила и актове по прилагането на Закона за обществените поръчки и за провеждане на тръжни процедури по Закона за държавните резерви и военновременните запаси;
2. (изм. – ДВ, бр. 86 от 2014 г., в сила от 17.10.2014 г.) във връзка със създаването, обновяването и продажбата на държавните резерви, военновременните запаси, запасите за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти и целевите запаси от нефтопродукти и други функции на агенцията:
а) организира и изпълнява всички дейности по възлагане на обществени поръчки;
б) (изм. – ДВ, бр. 78 от 2018 г. , в сила от 21.09.2018 г.) организира и провежда цялостното изпълнение на процедури за продажба на освободени държавни резерви и военновременни запаси;
в) организира борсовата търговия във връзка с дейността на агенцията;
г) оформя документите за внос и износ на стоки и материали;
д) (изм. – ДВ, бр. 86 от 2014 г., в сила от 17.10.2014 г.) съвместно с Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси" ежемесечно обобщава справките за неизпълнените договори и предприетите действия и прави предложения по тях;
3. (изм. - ДВ, бр. 23 от 2007 г.) във връзка с информационното осигуряване:
а) извършва анализ, проектиране, изграждане и експлоатация на автоматизирана информационна система за управление на държавните резерви и военновременните запаси в мирно време, при условия на бедствия, военно положение или война;
б) изгражда и поддържа информационните бази данни за състоянието и наличностите на държавните резерви и военновременните запаси на агенцията;
в) организира и поддържа комуникационната инфраструктура на агенцията;
г) съдейства за техническото осигуряване на сигурността на информационния обмен и защитата на данните;
д) осъществява обмен на данни с национални и ведомствени информационни системи и интегрира ведомствената комуникационна инфраструктура в единна инфраструктура;
е) внедрява и поддържа математическото и ситуационното моделиране за подготовка на многовариантни решения по натрупване и опресняване на запасите;
ж) изгражда и развива съставните елементи на електронното правителство - електронни услуги за гражданите и бизнеса, електронния документооборот в администрацията и електронните бази данни;
4. (нова – ДВ, бр. 86 от 2014 г., в сила от 17.10.2014 г.) осъществява и други функции, регламентирани с нормативни актове или възложени от председателя на агенцията..

English