Директорите на звената в агенцията

Главен директор на Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси"

Красимир  Кръстанов

Завършил Технически университет - гр.София през 1981 г., специалност - машинен инженер /магистър/, специалност "Топлоенергетика и ядрена енергетика"

Опит в администрацията :
от 1987 г. до 1991 г. - Кмет на община Костинброд
от 1995 г. до 1996 г. - Началник на управление в областна администрация на Софийска област.
от 1996 г. до 1997 г. - Народен представител в 37-то Народно събрание
от 2005 г. до 2009 г. - Заместник областен управител на Софийска област
от 2014 г. до 2017 г. - Заместник председател на ДА "Държавен резерв и военновременни запаси"


Директор на дирекция „Сигурност и отбранително - мобилизационна подготовка"

 

 


Директор на дирекция "Финансово - стопански дейности и управление на собствеността"

Евдокия  Педашенко

През 1987 г. завършва ВИАС, специалност „Водоснабдяване и канализация” 

През 1995 г. завършва УНСС, специалност „Финансово-счетоводна и правна дейност на фирмите”
От 1987 г. до 2001 г. работи последователно като началник строителен обект, главен счетоводител в частния бизнес, заместник главен счетоводител в банка.
От 2001 г. до 2008 г. работи в Държавен фонд „Земеделие”,като главен експерт.
От 2008 г. до 2009 г. работи в Изпълнителна агенция по горите като главен счетоводител.
От 07.01.2010 г. работи в ДА „Държавен резерв и военновременни запаси” като директор дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността”.

 


Заместник Главен директор на Главна дирекция „Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси”

 

 


Заместник Главен директор на Главна дирекция „Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси”

Росица Станкова

През 1989 г. завършва висше икономическо образование, магистърска степен във ВИИ „Карл Маркс” (УННС), специалност „Икономика и управление на вътрешната търговия”. 

Работи последователно както в държавния, така и в частния сектор на български юридически лица и такива със смесено участие - в банковата, приватизационната и други сфери на икономическия живот на страната. Заема експертни и управленски длъжности в администрацията.
От 2002 г. работи в Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” като последователно заема длъжностите държавен експерт, началник-сектор, началник-отдел, Вр. И. Д. Директор.
От 2007 г. изпълнява длъжността Заместник Главен директор на Главна дирекция „Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси”.

Притежава сертификати за основни административни знания и умения, управленски умения, компютърна грамотност от Европейския Софтуерен Институт, ниво на владеене на английски език от Pitman Examinations Institute – The City and Guilgs of London Institute, Incorporated by Royal Charter Founded 1878, ползва допълнително руски език.

 


Директор на дирекция "Обществени поръчки, продажби и информационно осигуряване"

Радослав  Божков 

През 2000г. завършва висше икономическо образование, магистърска степен със специалност „ Икономика и управление на индустрията” в „Университет за национално и световно стопанство” гр. София. 

През 2006г. завършва висше образование, специалност „Право” в „Университет за национално и световно стопанство” гр. София.

Опит в държавната администрация: 
От 26.02.2007г. работи в ДА „Държавен резерв и военновременни запаси” последователно като: младши експерт, старши експерт, началник на сектор и началник на отдел. 
От декември 2011г. е назначен за директор на дирекция „Обществени поръчки, продажби и информационно осигуряване”.

Владее английски и руски езици.


Директор на дирекция  "Административно-правно обслужване и европейска координация"

Денница Кабакчиева

През 2005 година завършва ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, специалност „Право“.

Опит в държавната администрация:

От 16.05.2005г. до 13.04.2007г. работи като младши юрисконсулт в „Държавна агенция за младежта и спорта“.

От 16.04.2007г. работи в ДА „Държавен резерв и военновременни запаси“ последователно като: младши експерт, старши експерт, началник сектор и началник отдел „Маркетинг обществени поръчки и продажби“.

От 18.06.2018г. е назначена за директор на дирекция „Административно -правно обслужване и европейска координация“.

 Ползва немски и английски езици.

 


Ръководител на звено „Вътрешен одит”

Валентина Пенчева

През 1978 г. завършва Геодезическия факултет на ВИАС (УАСГ), специалност „Земеустройство”

През 2000 г. завършва УНСС, специалност „Маркетинг”.
През 1998 г. защитава докторат.
От 1978 г. до 1983 г. работи  последователно като помощник технически ръководител и проектант в общинска фирма.
От 1984 г. до 1998 г. работи  като научен сътрудник в институт към Селскостопанска академия.
От 1998 г. до 2009 г. работи в Министерство на земеделието и храните като експерт, инспектор и вътрешен одитор. Има опит и в областта на еврофондовете.
От 2011 г. работи в ДА „Държавен резерв и военновременни запаси” като държавен вътрешен одитор в звеното за вътрешен одит. От август 2014 е Ръководител на звено "Вътрешен одит" в Държавна Агенция "Държавен резерв и военновременни запаси".
Членува в Съюза на учените в България и в Съюза на геодезистите и земеустроителите в България. Член на редколегията на научното списание „Геодезия, Картография и Земеустройство”.

Ползва английски и руски езици.

 


Ръководител  "Инспекторат"

Зорница  Иванчева

През 2001г. завършва СУ „Климент Охридски” бакалавърска степен ,специалност „ Философия” , а през 2005г. магистърска степен ,специалност „Глобалистика”. 

През 2009г. завършва специализация в Институт за следдипломна квалификация към УНСС –„ Държавна администрация и международно право”.

От 1997г. до 2008г. работи последователно в Министерство на земеделието и горите, Изпълнителна агенция за национална туристическа и рекламна информация, Национално Управление на Ветеринарно-медицинска служба и неправителствени организации.
От 2008г. до март 2010г. е заместник кмет в СО-Район „Панчарево”. От април 2010 г. е Заместник Главен директор на Главна дирекция „Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси” в Държавна Агенция "Държавен резерв и военновременни запаси".

Владее гръцки, английски и руски езици.

 

 

English