Дирекция "Сигурност и отбранително-мобилизационна подготовка"

Дирекция "Сигурност и отбранително-мобилизационна подготовка":

1. подпомага председателя на агенцията по защита на класифицираната информация и осигуряване на готовността за работа в условия на бедствия от военен и невоенен характер;
2. следи за спазване изискванията на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и на други нормативни актове, регламентиращи защитата на класифицираната информация;
3. прилага правилата относно видовете защита на класифицираната информация;
4. (изм. – ДВ, бр. 78 от 2018 г. , в сила от 21.09.2018 г.) разработва план за охрана на агенцията чрез физически и технически средства и следи за неговото изпълнение;
5. извършва периодични проверки на отчетността и движението на материалите и документите, съдържащи класифицирана информация, води на отчет случаите на нерегламентиран достъп и взетите мерки;
6. осъществява процедурата по обикновеното проучване по чл. 47 от Закона за защита на класифицираната информация и води регистър на проучените лица;
7. (изм. – ДВ, бр. 78 от 2018 г. , в сила от 21.09.2018 г.) разработва задължителните специфични изисквания за сигурност на автоматизираните информационни системи или мрежи в агенцията;
8. разработва план за защита на класифицираната информация при положение на война, при военно или друго извънредно положение;
9. организира и провежда обучението на служителите в агенцията в областта на защитата на класифицираната информация;
10. организира, ръководи и контролира криптографската защита на класифицираната информация в агенцията, води на отчет криптографските средства, съхранява ключовите материали и документацията, свързани с криптографската сигурност;
11. (доп. - ДВ, бр. 3 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г.) организира, ръководи и контролира дейностите за гарантиране на индустриалната сигурност при сключване и изпълнение на договори, свързани с достъп до класифицирана информация или с прилагане на специални мерки за сигурност;
12. ръководи регистратури за класифицирана информация;
13. взаимодейства и предоставя информация на Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ) съгласно ЗЗКИ и отговаря за изпълнението на задължителните указания на комисията;
14. периодично и при поискване дава отчет пред председателя на агенцията и пред ДКСИ за изпълнението на дейностите по защита на класифицираната информация;
15. разработва плана за привеждане от мирно във военно положение и организира изпълнението на мероприятията по подготовката за работа във военно време;
16. разработва плана на агенцията за действия при бедствия;
17. организира разработването на военновременния план и осъществява неговото поддържане и коригиране в съответствие с утвърдена методика за военновременно планиране и нормативни актове за неговото ресурсно осигуряване;
18. осигурява поддържането в техническа готовност за използване на обекти от военновременната система за управление, предоставени на агенцията;
19. (изм. – ДВ, бр. 78 от 2018 г. , в сила от 21.09.2018 г.) организира подготовката на личния състав на агенцията за действия във военно време и в условия на кризи от военен и невоенен характер;
20. организира денонощно дежурство за поддържане на готовност за оповестяване на агенцията при привеждане на страната от мирно във военно положение и при бедствия;
21. организира и осигурява взаимодействието с министерствата и ведомствата в процеса на отбранителното планиране по отношение на поддържането и използването на инфраструктурата и осигуряването на необходимите ресурси за отбраната на страната и защитата при бедствия;
22. (изм. - ДВ, бр. 89 от 2009 г., в сила от 15.11.2009 г.) планира, разпределя и отчита финансовите средства за дейностите по защита при бедствия и отбранително-мобилизационната подготовка и по изпълнение на задълженията по Закона за защита при бедствия;
23. организира работата по изготвянето и изпращането до Министерския съвет и други държавни органи на доклади и информация за състоянието и дейността на агенцията по защита при бедствия и по отбранително-мобилизационната подготовка;
24. организира и контролира охраната на сградите, помещенията и съоръженията на агенцията, както и пропускателния режим;
25. (нова - ДВ, бр. 3 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г.) дава методически указания и осъществява контрол на териториалните дирекции по дейностите, свързани с отбранително-мобилизационната подготовка;
26. (предишна т. 25 - ДВ, бр. 3 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г.) изпълнява и други задачи, произтичащи от нормативни актове, свързани с отбраната и сигурността на страната, със защита при бедствия, както и със защитата на класифицираната информация;
27. (нова – ДВ, бр. 78 от 2018 г. , в сила от 21.09.2018 г.) разработва план на агенцията за противодействие на тероризма и защита при терористична дейност;
28. (нова – ДВ, бр. 78 от 2018 г. , в сила от 21.09.2018 г.) организира отсрочването от повикването във въоръжените сили на резервисти и техника от националното стопанство и осигуряване на трудови ресурси за военновременна дейност.
(2) Директорът на дирекция "Сигурност и отбранително-мобилизационна подготовка" е служител по сигурността на информацията и е на пряко подчинение на председателя на агенцията.

English