Дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на собствеността"

Дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на собствеността":

1. обосновава и изпълнява бюджетната и инвестиционната програма;
2. разработва проект на годишен бюджет на агенцията;
3. отговаря за цялостното финансово-счетоводно обслужване на дейността на агенцията;
4. организира формирането на средствата за работна заплата и следи за законосъобразното им разходване;
5. осигурява на ръководството и на другите дирекции финансово-счетоводна информация;
6. осигурява данните и изготвя ежемесечни и тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета и съставя годишен финансов отчет;
7. следи за разходването на финансовите средства съгласно одобрения бюджет и прави предложения за корекциите му, когато се налага;
8. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г.) осъществява методическо ръководство и контрол спрямо териториалните дирекции относно:
 а) финансово-счетоводната им дейност;
 б) изготвяне и комплектуване на искания за актуване на имоти - държавна собственост, предоставени за управление на агенцията, съхраняване на актовете и предприемане на мерки за своевременното им актуализиране;
 в) извършване на строителни и ремонтни работи в имотите, предоставени им за управление;
9. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г.) осъществява текущ и последващ вътрешен финансов контрол по:
 а) спазването на финансовата, бюджетната и платежната дисциплина;
 б) правилното оформяне на първични и вторични счетоводни документи и своевременното им отразяване по счетоводните регистри;
 в) редовното извършване на планови и извънпланови инвентаризации;
 г) поемането на задължения и извършването на разходи и прилагането на системата на двойния подпис;
10. отговаря за съхраняването и ползването на счетоводния архив;
11. организира и осъществява дейностите по използване и управление на предоставените на агенцията недвижими имоти;
12. разработва програма за капиталови разходи и обобщава данните за агенцията;
13. отговаря за спазването на нормативните актове при експлоатация и контролира състоянието на сградния фонд и подемно-транспортната техника и технологичното оборудване на специализираните складови бази;
14. организира и контролира извършването на ремонтната дейност на сградния фонд, машините и съоръженията, изграждането на нови обекти, доставката на машини и съоръжения и цялостното техническо обслужване на транспортните средства на агенцията;
15. (изм. – ДВ, бр. 86 от 2014 г., в сила от 17.10.2014 г.) изготвя ежемесечни справки, становища и предложения по изпълнението на сключените договори, с изключение на тези, свързани със създаване, съхраняване, обновяване и реализация на държавни резерви, военновременни запаси, запаси за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти и целеви запаси от нефтопродукти, както и по приходите и разходите по всички договори на агенцията;
16. осъществява методическо ръководство и контрол при извършване на строителни и ремонтни работи от териториалните дирекции;
17. създава и поддържа главен регистър, картотека и спомагателен регистър на имотите - държавна собственост, предоставени за управление на агенцията;
18. изготвя и комплектува искания за актуване на имоти - държавна собственост, предоставени за управление на агенцията, съхранява актовете и следи за своевременното им актуализиране;
19. организира поддържането на централната сграда на агенцията и помещенията в състояние съгласно правилата и нормите на производствената хигиена и противопожарната безопасност и охрана;
20. осигурява необходимите инвентарни предмети, канцеларски материали, мебели и други;
21. осъществява транспортното обслужване на агенцията без териториалните й звена;
22. участва в подготовката на проекти на правилници, наредби, инструкции и други актове в областта на финансовата и стопанската дейност и дава становища по проекти;
23. (нова – ДВ, бр. 86 от 2014 г., в сила от 17.10.2014 г., отм., бр. 78 от 2018 г. , в сила от 21.09.2018 г.);
24. (нова - ДВ, бр. 3 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г., предишна т. 23, бр. 86 от 2014 г., в сила от 17.10.2014 г.) организира и провежда процедурите по Закона за държавната собственост, свързани с управление и разпореждане с имоти и движими вещи, предоставени на агенцията.

English