Дирекция "Административно-правно обслужване и европейска координация"

Дирекция "Административно-правно обслужване и европейска координация":

1. подпомага ръководството и административните звена на агенцията с оглед законосъобразното осъществяване на техните функции;
2. осъществява процесуално представителство пред съдилищата;
3. предприема правни действия по събиране вземания на агенцията;
4. участва при съставянето и сключването на договори, по които агенцията е страна;
5. дава становища по законосъобразността на проекти на договори, заповеди и други актове и документи, свързани с дейността на агенцията;
6. участва в производства за реализиране на административнонаказателна отговорност спрямо контролираните лица;
7. изготвя проекти на нормативни актове и на вътрешни административни актове и правни становища по нормативни актове, изпратени за съгласуване;
8. дава становища по правни въпроси, поставени от граждани и юридически лица във връзка с дейността на агенцията;
9. (доп. - ДВ, бр. 3 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г.) упражнява методическо ръководство и контролира дейността на юрисконсултите и служителите, осъществяващи дейности по управление на човешките ресурси при териториалните звена на агенцията;
10. (изм. – ДВ, бр. 101 от 2017 г., в сила от 19.12.2017 г.) изготвя и актуализира проектите на длъжностното разписание и поименното разписание на длъжностите;
11. (доп. – ДВ, бр. 78 от 2018 г. , в сила от 21.09.2018 г.) организира и контролира съставянето и актуализирането на длъжностните характеристики и функционалните характеристики на звената в агенцията;
12. изготвя актове, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения;
13. изготвя, оформя, съхранява и ползва служебните и трудовите досиета на служителите;
14. организира разработването на планове за обучение на служителите в агенцията;
15. организира и осъществява деловодната дейност и текущото съхраняване на документите, като получава, обработва, регистрира и предава входящата кореспонденция по предназначение; обработва и изпраща изходящата кореспонденция;
16. отговаря за предаването на оригинали или копия на документи на звената от общата и специализираната администрация или между тях;
17. обработва и съхранява централния деловоден архив на агенцията;
18. организира и координира дейността на агенцията по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
19. (изм. – ДВ, бр. 78 от 2018 г. , в сила от 21.09.2018 г.) извършва медиа мониторинг относно отразяването на дейността на агенцията в публичното пространство и прави предложения във връзка с медийното отразяване на агенцията;
20. осигурява публичност и прозрачност в работата на агенцията, като предоставя информация на гражданите в съответствие с техните законни права;
21. проучва и анализира публикациите в средствата за масово осведомяване и общественото мнение за дейността на агенцията и прави предложения по тях;
22. осъществява протоколната кореспонденция на председателя;
23. организира и съдейства за осъществяването на дейността на агенцията в областта на международното сътрудничество;
24. участва в подготовката на нормативни актове за хармонизиране на българското законодателство с общите правила и практиката на Европейския съюз;
25. съвместно с дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на собствеността" подпомага председателя при разработване и осъществяване политиката на агенцията за участие в програми и проекти, финансирани от фондове на Европейския съюз;
26. (изм. – ДВ, бр. 78 от 2018 г. , в сила от 21.09.2018 г.) извършва работни преводи на материали и документи и осигурява преводите при работни срещи;
27. (нова – ДВ, бр. 78 от 2018 г. , в сила от 21.09.2018 г.) изпълнява функции, свързани със защитата на личните данни.

 

English