СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВИ / ПОКАНИ ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА

15-2019 Услуги по абонаментно сервизно поддържане на пожароизвестителна система, намираща се в СБ Долна махала при ТД „Държавен резерв“ гр. Пловдив, за срок от 1 година

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ чрез ТД „Държавен резерв” гр. Пловдив на основание чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки обявява обществена поръчкачрез събиране на оферти с обява с предмет: „Услуги по абонаментно сервизно поддържане на пожароизвестителна система, намираща се в СБ Долна махала при ТД „Държавен резерв“ гр. Пловдив, за срок от 1 година“