СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВИ / ПОКАНИ ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА

24-2019 Събиране, транспортиране и третиране на опасни отпадъци

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), на основание чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, открива възлагането на обществена поръчка с предмет: „Събиране, транспортиране и третиране на опасни отпадъци”