СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВИ / ПОКАНИ ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА

9-2019 Извършване на техническо обслужване и ремонт на леки автомобили, собственост на ТД „Държавен резерв” гр. Плевен

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ чрез ТД „Държавен резерв” гр. Плевен на основание чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки, обявява обществена поръчкачрез събиране на оферти с обявас предмет:,, Извършване на техническо обслужване и ремонт на леки автомобили, собственост на ТД „Държавен резерв” гр. Плевен“