СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВИ / ПОКАНИ ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА

23-2019 Извършване на техническо обслужване и ремонт на автомобили, собственост на ДА ДРВВЗ - ЦУ и ТД ДР София

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ на основание чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки обявява обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Извършване на техническо обслужване и ремонт на автомобили, собственост на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ – Централно управление и Териториална дирекция „Държавен резерв“ гр. София“