СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВИ / ПОКАНИ ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА

19-2019 Извършване на техническо обслужване и ремонт на лек автомобил, собственост на Централна техническа база с. Соколово за срок от 1 (една) година

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ чрез Централна Техническа база - с. Соколово, на основание чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки, обявява обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:Извършване на техническо обслужване и ремонт на лек автомобил, собственост на Централна техническа база с. Соколово за срок от 1 (една) година“