7-2019 Изграждане на отоплителна инсталация в учебен център Широка поляна

Документи за участие

Документи
Обява за събиране на оферти 30-05-2019 16:06:27 Изтеглете файл
Техническа спецификация 30-05-2019 16:07:44 Изтеглете файл
Методика за определяне на комплексната оценка на офертата 30-05-2019 16:08:25 Изтеглете файл
Проект на договор 30-05-2019 16:09:35 Изтеглете файл
Опис на представените документи - Образец № 1 30-05-2019 16:10:03 Изтеглете файл
Представяне на участника - Образец № 2 30-05-2019 16:10:40 Изтеглете файл
Декларация по чл. 54. aл.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП - Образец № 3 30-05-2019 16:11:21 Изтеглете файл
Декларация по чл. 54, ал. 1, т.3-6 от ЗОП - Образец № 4 30-05-2019 16:12:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 65, ал.1 и чл. 66, ал. 1 от ЗОП - Образец № 5 - 30-05-2019 16:12:41 Изтеглете файл
Декларация за съгласие от подизпълнителите -Образец № 6 30-05-2019 16:13:17 Изтеглете файл
Декларация за съгласие на третите лица - Образец № 7 30-05-2019 16:13:56 Изтеглете файл
Декларация за специфични национални основания - Образец № 8 30-05-2019 16:14:30 Изтеглете файл
Декларация за съответствие с критерии за подбор - Образец № 9 30-05-2019 16:15:04 Изтеглете файл
Техническо предложения - Образец № 10 30-05-2019 16:15:43 Изтеглете файл
Декларация за оглед - Образец № 11 30-05-2019 16:16:29 Изтеглете файл
Ценово предложение - Образец № 12 30-05-2019 16:17:08 Изтеглете файл
Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти 18-06-2019 09:25:26 Изтеглете файл
Съобщение за прекратяване на възлагането на обществената поръчка 18-06-2019 10:24:45 Изтеглете файл