СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВИ / ПОКАНИ ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА

14-2019 Абонаментен сервиз на пожароизвестителна уредба с инсталация, намираща се в Централна техническа база с. Соколово за срок от 1 (една) година

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ чрез Централна техническа база с. Соколово, на основание чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки, обявява обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:„Абонаментен сервиз на пожароизвестителна уредба с инсталация, намираща се в Централна техническа база с. Соколово за срок от 1 (една) година“