СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВИ / ПОКАНИ ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА

8-2019 Доставка на акумулаторни батерии за нуждите на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, на основание чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки, обявява обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява, с предмет: Доставка на акумулаторни батерии за нуждите на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“