СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВИ / ПОКАНИ ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА

21-2019 Абонаментно сервизно поддържане на пожароизвестителна система и стационарна охладителна и пожарогасителна инсталация, монтирана в резервоарен парк ПБ Сливен при ТД ДР Бургас.

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, на основание чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки, обявява обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „Абонаментно сервизно поддържане на пожароизвестителна система и стационарна охладителна и пожарогасителна инсталация, монтирана в резервоарен парк Петролна база гр. Сливен при ТД „Държавен резерв“ гр. Бургас, както и извършване на годишна техническа профилактика и ремонта на противопожарни хидранти, шлангове и струйници на същата”