СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВИ / ПОКАНИ ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА

17-2019 Абонаментна поддръжка и обслужване на пожароизвестителните системи, монтирани в складовите бази към ТД "Държавен резерв", гр. Плевен

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, на основание чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки, обявява обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява, с предмет: Абонаментна поддръжка и обслужване на пожароизвестителните системи, монтирани в складовите бази към ТД "Държавен резерв", гр. Плевен“.