П14-ПДбО-2016 Застраховане на горива, представляващи запаси за извънредни ситуации, собственост на ДА ДРВВЗ

Документация за участие

Документи
Проект на договор - Приложение № 9 04-10-2016 15:14:00 Изтеглете файл
Опис документи - Приложение № 8 04-10-2016 15:15:00 Изтеглете файл
Конфиденциалност - Приложение № 7 04-10-2016 15:16:00 Изтеглете файл
Декларация за конфликт на интереси - Приложение № 6 04-10-2016 15:17:00 Изтеглете файл
Декларация - Приложение № 5 04-10-2016 15:19:00 Изтеглете файл
Ценово предложение - Приложение № 4 04-10-2016 15:20:00 Изтеглете файл
Техническо предложение - Приложение № 3 04-10-2016 15:21:00 Изтеглете файл
ЕЕДОП - Образец № 1 04-10-2016 15:22:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация - Приложение № 2 04-10-2016 15:22:00 Изтеглете файл