ПРОЦЕДУРИ

П14-ПДбО-2016 Застраховане на горива, представляващи запаси за извънредни ситуации, собственост на ДА ДРВВЗ

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, на основание чл. 18, ал. 7 във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 4 от Закона за обществените поръчки, открива процедура на договаряне без предварително обявление с предмет: Застраховане на горива, представляващи запаси за извънредни ситуации, собственост на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, съгласно чл. 30 от Закон за запасите от нефт и нефтопродукти“.