ПРОЦЕДУРИ

П6-ОП-2016 Услуги по обследване на резервоари, собственост на ДА ДРВВЗ

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” на основание чл. 16, ал.8 от Закона за обществените поръчки, обявява ,,открита процедура” за възлагане на обществена поръчка с предмет: Услуги по обследване на резервоари, собственост на ДА ДРВВЗ