П2-ОП-2015 Услуги по обследване на резервоари – ТД ДР Пловдив и Стара Загора

Документация за участие

Документи
Проектодоговор Приложение № 13 17-03-2015 16:43:00 Изтеглете файл
Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47 ал.1 и ал.5 от ЗОП - Приложение №12 (за подизпълнители) 17-03-2015 16:46:00 Изтеглете файл
Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Приложение № 11 17-03-2015 16:48:00 Изтеглете файл
Декларация относно ползването на подизпълнители - Приложение № 10 17-03-2015 16:49:00 Изтеглете файл
Декларация за конфиденциалност - Приложение № 9 17-03-2015 16:50:00 Изтеглете файл
Декларация за липса на свързаност с друг участник - Приложение № 8 17-03-2015 16:51:00 Изтеглете файл
Декларация по чл.47 ал.9 от ЗОП - Приложение № 7 17-03-2015 16:51:00 Изтеглете файл
Образец на оферта - Приложение № 5 17-03-2015 16:52:00 Изтеглете файл
Образец на ценово предложение - Приложение № 6 17-03-2015 16:52:00 Изтеглете файл
Образец на техническо предложение 17-03-2015 16:53:00 Изтеглете файл
Представяне на участника - Приложение № 3 17-03-2015 16:54:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация - Приложение № 2 17-03-2015 16:54:00 Изтеглете файл
Съдържание 17-03-2015 16:55:00 Изтеглете файл
Условия за участие - Приложение № 1 17-03-2015 16:55:00 Изтеглете файл
Заглавна страница 17-03-2015 16:56:00 Изтеглете файл