ПРОЦЕДУРИ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОЦЕДУРИТЕ, ОТКРИТИ ПРЕДИ 15.04.2016 г.

Във връзка с влизането в сила на новият закон за обществените поръчки и правилника за прилагането му от 15.04.2016г., отпада задължението на Възложителя да публикува в профила на купувача информация по действащите договори за обществени поръчки относно:

- датите и основанието за освобождаване/задържане на гаранциите за участие и гаранциите за добро изпълнение по договорите;

- датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания;

- датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите;

- договорите за подизпълнение и допълнителните споразумения към тях.

Считано от 15.04.2016г. посочената информация няма да бъде публикувана в профила на купувача.