ПРОЦЕДУРИ

ПДбО-2014 Услуги по съхранение на запаси за извънредни ситуации от реактивно гориво

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), на основание чл. 90, ал.1, т.3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), обявява процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, с предмет: Услуги по съхранение на запаси за извънредни ситуации от реактивно гориво – Jet A-1 в складове, регистрирани по реда на чл. 38 от Закона за запасите от нефт и нефтопродукти от държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси, с поканени участници.