П3-ПС-2017 Ремонт на резервоар № 102 находящ се в ПБ Сливен към ТД ДР гр Бургас

Договори и споразумения/ Обявления

Документи
Обявление за възложена поръчка 17-07-2017 14:00:01 Изтеглете файл
Количествено стойностна сметка 17-07-2017 14:01:52 Изтеглете файл
Ценово предложение 17-07-2017 14:02:14 Изтеглете файл
Техническо предложение 17-07-2017 14:03:09 Изтеглете файл
Техническа спецификация 17-07-2017 14:03:21 Изтеглете файл
Договор № ДД-48/ 14.07.2017 г. 17-07-2017 14:04:49 Изтеглете файл
Обявление за изменение 08-11-2017 16:16:53 Изтеглете файл
Допълнително споразумение към Договор № ДД-48/14.07.2017г. 08-11-2017 16:18:01 Изтеглете файл
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 22-02-2018 14:40:31 Изтеглете файл