П13-ПС-2016 Ремонт на покриви на бази, собственост на ДА ДРВВЗ

Документация за участие

Документи
Образец 4.1. КСС покриви 03-10-2016 14:49:00 Изтеглете файл
Ценово предложение - Образец 4 03-10-2016 14:50:00 Изтеглете файл
Декларация за конфиденциалност - Образец 3.5 03-10-2016 14:53:00 Изтеглете файл
Декларация за оглед - Образец 3.4. 03-10-2016 14:57:00 Изтеглете файл
Декларация за спазване на задълженията - данъци, осигуровки - Образец 3.3 03-10-2016 14:58:00 Изтеглете файл
Декларация за срок на валидност на офертата - Образец 3.2 03-10-2016 15:01:00 Изтеглете файл
Декларация за приемане на условията на проекта на договор - Образец 3.1 03-10-2016 15:02:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 101, ал. 11 ЗОП - Образец 2.3 03-10-2016 15:06:00 Изтеглете файл
Декларация за липсата на конфликт на интереси - Образец 2.2 03-10-2016 15:09:00 Изтеглете файл
Декларация за отсъствие на обстоятелствата - Образец 2.1 03-10-2016 15:13:00 Изтеглете файл
Техническо предложение - Образец 3 03-10-2016 15:17:00 Изтеглете файл
ЕЕДОП - Образец 2 03-10-2016 15:20:00 Изтеглете файл
Опис документи - Образец 1 03-10-2016 15:22:00 Изтеглете файл
Методика 03-10-2016 15:24:00 Изтеглете файл
Проект на договор 03-10-2016 15:24:00 Изтеглете файл
Технически спецификации 03-10-2016 15:26:00 Изтеглете файл
Условия 03-10-2016 15:27:00 Изтеглете файл