ПРОЦЕДУРИ

П13-ПС-2016 Ремонт на покриви на бази, собственост на ДА ДРВВЗ

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, на основание чл. 20, ал. 2, т. 1 от Закона за обществените поръчки, открива процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Ремонт на покриви на бази, собственост на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“