П15-ПС-2016 Проектно решение, доставка, монтаж, инсталиране и въвеждане в експлоатация на измервателна система за течности в Петролна база – гр. Сливен

Документация за участие

Документи
Протокол за оглед - Приложение № 12 28-10-2016 14:11:00 Изтеглете файл
Декларация за конфиденциалност - Приложение № 10 28-10-2016 14:12:00 Изтеглете файл
Декларация за срок на офертата - Приложение № 11 28-10-2016 14:12:00 Изтеглете файл
Декларация за съгласие с проекта на договор - Приложение № 8 28-10-2016 14:13:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 3, т. 8 - Приложение № 9 28-10-2016 14:13:00 Изтеглете файл
ЕЕДОП - Приложение № 7 28-10-2016 14:14:00 Изтеглете файл
Предложение за изпълнение на поръчката - Приложение № 6 28-10-2016 14:16:00 Изтеглете файл
Проект на договор - Приложение № 5 28-10-2016 14:17:00 Изтеглете файл
Декларация - данъци и осигуровки - Приложение № 3 28-10-2016 14:18:00 Изтеглете файл
Ценово предложение - Приложение № 4 28-10-2016 14:18:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация - Приложение № 2 28-10-2016 14:19:00 Изтеглете файл
Условия за участие - Приложение № 1 28-10-2016 14:20:00 Изтеглете файл
Заглавна страница 28-10-2016 14:22:00 Изтеглете файл