ПРОЦЕДУРИ

П15-ПС-2016 Проектно решение, доставка, монтаж, инсталиране и въвеждане в експлоатация на измервателна система за течности в Петролна база – гр. Сливен

 Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки, обявява публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: Проектно решение, доставка, монтаж, инсталиране и въвеждане в експлоатация на измервателна система за течности различни от вода /ИСТРВ, СКИД/  и Интегрирано комуникационно устройство за наблюдение и контрол /ИКУНК/ в Петролна база – гр. Сливен при ТД „Държавен резерв“ – гр. Бургас