ПРОЦЕДУРИ

П12-2018 Предоставяне на услуги по застраховане на моторни превозни средства и имущество

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), на основание чл. 73, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Предоставяне на услуги по застраховане на моторни превозни средства и имущество