П7-ПС-2017 Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез мобилна мрежа за нуждите на Държавна агенция Държавен резерв и военновременни запаси

Документация за участие

Документи
Ценово предложение - Образец № 4 19-05-2017 14:08:59 Изтеглете файл
Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП - Образец № 3.1 19-05-2017 14:12:46 Изтеглете файл
Техническо предложение - Образец № 3 19-05-2017 14:15:10 Изтеглете файл
Образец на Единен европейски документ за обществени поръчки - Образец № 2 19-05-2017 14:16:15 Изтеглете файл
Опис на представените документи - Образец №1 19-05-2017 14:19:03 Изтеглете файл
Проект на договор за възлагане на обществената поръчка 19-05-2017 14:20:31 Изтеглете файл
Методика за определяне на комплексната оценка на офертата 19-05-2017 14:21:44 Изтеглете файл
Техническа спецификация 19-05-2017 14:22:21 Изтеглете файл
Ред и условия за провеждане на процедурата публично състезание по ЗОП за възлагане на обществена поръчка 19-05-2017 14:23:16 Изтеглете файл
Заглавна страница 19-05-2017 14:24:37 Изтеглете файл