ПРОЦЕДУРИ

П7-ПС-2017 Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез мобилна мрежа за нуждите на Държавна агенция Държавен резерв и военновременни запаси

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки, обявява публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез мобилна мрежа за нуждите на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”