П16-ПС-2017 Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез мобилна мрежа за нуждите на ДА ДРВВЗ

Документация за участие

Документи
Ценово предложение - Образец № 4. 12-09-2017 11:50:40 Изтеглете файл
Декларация за конфиденциалност - Образец № 3.1 12-09-2017 11:51:39 Изтеглете файл
Техническо предложение - Образец № 3 12-09-2017 11:52:08 Изтеглете файл
ЕЕДОП - Образец № 2. 12-09-2017 11:52:40 Изтеглете файл
Опис на представените документи - Образец № 1 12-09-2017 11:53:33 Изтеглете файл
Проект на договор 12-09-2017 11:54:20 Изтеглете файл
Методика за определяне на комплексната оценка на офертата 12-09-2017 11:54:53 Изтеглете файл
Техническа спецификация 12-09-2017 11:55:20 Изтеглете файл
Ред и условия за провеждане на процедурата 12-09-2017 11:55:48 Изтеглете файл
Съдържание на документацията 12-09-2017 11:56:15 Изтеглете файл