П18-ПС-2016 Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез мобилната мрежа за нуждите на ДА ДРВВЗ

Документация за участие

Документи
Ред и условия за провеждане на процедурата и изисквания 22-12-2016 11:00:01 Изтеглете файл
Заглавна страница 22-12-2016 11:00:05 Изтеглете файл
Декларация за срок на валидност - Образец № 3.2 22-12-2016 11:00:06 Изтеглете файл
Декларация за конфиденциалност - Образец № 3.4 22-12-2016 11:00:13 Изтеглете файл
Декларация за данъци - Образец № 3.3 22-12-2016 11:00:16 Изтеглете файл
Технически спецификации 22-12-2016 11:00:16 Изтеглете файл
Предложение за изпълнение на поръчката - Образец № 3 22-12-2016 11:00:17 Изтеглете файл
Стандартен образец ЕЕДОП - Образец № 2 22-12-2016 11:00:21 Изтеглете файл
Декларация по чл. 101, ал. 11 ЗОП - Образец № 2.3 22-12-2016 11:00:23 Изтеглете файл
Методика за определяне на комплексна оценка 22-12-2016 11:00:28 Изтеглете файл
Ценово предложение - Образец № 4 22-12-2016 11:00:30 Изтеглете файл
Декларация - Образец № 2.1 22-12-2016 11:00:32 Изтеглете файл
Декларация за липсата на конфликт на интереси - Образец № 2.2 22-12-2016 11:00:34 Изтеглете файл
Опис на предоставените документи - Образец № 1 22-12-2016 11:00:34 Изтеглете файл
Декларация за приемане на условията на проекта - Образец № 3.1 22-12-2016 11:00:55 Изтеглете файл
Проект на договора 22-12-2016 11:00:58 Изтеглете файл