ПРОЦЕДУРИ

П18-ПС-2016 Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез мобилната мрежа за нуждите на ДА ДРВВЗ

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки, обявява публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез мобилна мрежа за нуждите на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”