ПРОЦЕДУРИ

П13-ОП-2015 Доставка на ваксини и серуми

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, на основание чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки, обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на ваксини и серуми” по обособени позиции.