ПРОЦЕДУРИ

П9-ОП-2016 Доставка и обновяване на зеленчукови консерви

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и обновяване на зеленчукови консерви” по обособени позиции.